HSE прет-/квалификација Извођача је значајна за избор и ангажовање безбедног Извођача радова.

 • Претквалификација је процес који омогућава Извођачу да се квалификује уколико жели да учествује у наредној тендерској процедури.
 • Квалификација је процес који омогућава Извођачу да се квалификује у склопу Позива за достављање понуда.

Претквалификација:

Извођач доставља документацију и попуњен SА-09.01.21-003: HSE Квалификациони Упитник за претквалификацију у складу са захтевима SD-09.01.21 Стандард Управљање извођачима са НЅЕ аспекта (Едукативни материјал-линковано), у циљу добијања статуса „квалификован извођач“ и могућности учествовања у наредној тендерској процедури:

 • Документација се доставља на e-mail адресу (hse.kvalifikacija@nis.eu).
 • Тражена документација се доставља искључиво у електронском облику, на српском или енглеском језику.
 • Тражена документација се доставља скенирана са потписом и печатом одговорног лица и у попуњеном Word/Excel шаблону.

Квалификација:

 • Квалификација Извођача са аспекта HSE започиње када сваки појединачни Извођач:
 • Пошаље документацију у складу са захтевима SD-09.01.21 Стандард Управљање извођачима са НЅЕ аспекта
  Едукативни материјал на e-mail адресу (hse.kvalifikacija@nis.eu) или
 • Приликом уговарања сервисних услуга одговорно лице НИС-а обавештава потенцијалнe Извођаче о обавези попуњавања SА-09.01.21-003: HSE Квалификациони упитник у склопу Позива за достављање понуда.
 • Тражена документација се доставља искључиво у електронском облику, на српском или енглеском језику.
 • Тражена документација се доставља скенирана са потписом и печатом одговорног лица и у попуњеном Word/Excel шаблону

Да би Извођач био прет-/квалификован за реализацију услуга било ког нивоа ризика он мора да задовољи елиминационе критеријуме

Напомена: Извођачи који су у процесу претквалификације квалификовани и којима важи квалификација нису у обавези да поново достављају документацију, односно пролазе кроз процес квалификације.

HSE Квалификациони Упитник

http://tenderi.nis.eu/sites/default/files/files/Prilog%202%20Standarda%20SA-09_01_21-003_V3.docx