Опште информације о НЅЕ
прет/квалфикацији

HSE Аудит

На основу резултата
Аудита Извођач може бити у:

Ваша компанија може добити
захтев за спровођење Аудита:

Резултати HSE аудита са дефинисаним мерама за унапређење се
бележе у SА:09.05.02-013: Извештај о HSE аудиту

Резултати HSE аудита са дефинисаним мерама за унапређење се
бележе у SА:09.05.02-013: Извештај о HSE аудиту