ОБАВЕЗНА је употреба личне заштитне опреме, где је прописано

Санкције у случају непоштовања НЅЕ правила:

У случају прекршеног Златног НЅЕ правила, санкције су следеће:

1. Прекид рада са удаљењем са локације

2. Умањење фактуре Извођача (финансијске санкције)

Одсуство или некоришћење прописаних ЛЗО запослених код Извршиоца и/или лица које је ангажовао,

– за први откривени случај; 20.000 РСД за сваки откривени случај, запосленог и/или за свако ангажовано лице понаособ

– за други поновљени случај; 50.000 РСД за сваки откривени случај, запосленог и/или за свако ангажовано лице понаособ

– за трећи поновљени случај; 100.000 РСД за сваки откривени случај, запосленог и/или за свако ангажовано лице понаособ;

– за четврти поновљени случај; Moгуће је покренути поступак за отказ/раскид уговора са Извршиоцем;

Одсуство или некоришћење прописаних ЛЗО запослених код Извршиоца и/или лица које је ангажовао за високоризичне активности (топли послови, рад на висини, рад у затвореном простору, копање и ископавање, радови са опремом и постројењима под напоном, радови у Ех зони); 200.000 РСД за сваки откривени случај, запосленог и/или за свако ангажовано лице понаособ;

3. Након санкционисања Извођача организује се и спроводи додатна HSE обука