ОБАВЕЗНО је коришћење сигурносног појасa током вожње

Санкције у случају непоштовања НЅЕ правила:

У случају прекршеног Златног НЅЕ правила, санкције су следеће:

1. Прекид рада са удаљењем са локације

2. Умањење фактуре Извођача (финансијске санкције)

„Непоштовање правила која се односе на зоне опасности, систем дозвола за рад и законска / интерна правила безбедности у саобраћају, од стране запослених код Извршиоца и/или лица које је ангажовао;

200.000 РСД за сваки откривени случај, запосленог и/или за свако ангажовано лице понаособ“.

3. Након санкционисања Извођача организује се и спроводи додатна HSE обука