ОБАВЕЗНО je заштитити се од пада при раду на висини

Санкције у случају непоштовања НЅЕ правила:

У случају прекршеног Златног НЅЕ правила, санкције су следеће:

1. Прекид рада са удаљењем са локације

2. Умањење фактуре Извођача (финансијске санкције)

„Одсуство или некоришћење прописаних ЛЗО запослених код Извршиоца и/или лица које је ангажовао за високоризичне активности (топли послови, рад на висини, рад у затвореном простору, копање и ископавање, радови са опремом и постројењима под напоном, радови у Ех зони);

200.000 РСД за сваки откривени случај, запосленог и/или за свако ангажовано лице понаособ“.

3. Након санкционисања Извођача организује се и спроводи додатна HSE обука