ЗАБРАЊЕН је рад и управљање возилом под дејством алкохола, наркотика или других недозвољених супстанци

Санкције у случају непоштовања НЅЕ правила:

У случају прекршеног Златног НЅЕ правила, санкције су следеће:

1. Прекид рада са удаљењем са локације

2. Умањење фактуре Извођача (финансијске санкције)

„ Коришћење алкохола и/или других опојних средстава (наркотика) запослених код Извршиоца и/или лица које је ангажоваo;
200.000 РСД за сваки откривени случај;
Коришћење алкохола и/или других опојних средстава (наркотика) код запослених Извршиоца и/или лица које је ангажовао на улазно/излазним капијама;
50.000 РСД за сваки откривени случај;

3. Након санкционисања Извођача организује се и спроводи додатна HSE обука