ЗАБРАЊЕНО је пушење осим у простору који je за то одређен

Санкције у случају непоштовања НЅЕ правила:

У случају прекршеног Златног НЅЕ правила, санкције су следеће:

1. Прекид рада са удаљењем са локације

2. Умањење фактуре Извођача (финансијске санкције)

„Пушење или коришћење отвореног пламена на за то непредвиђеним местима, од стране запослених код Извршиоца и/или лица које је ангажовао; 200.000 РСД за сваки откривени случај;

3. Након санкционисања Извођача организује се и спроводи додатна HSE обука