Умањење фактуре
(дефинисано HSE Споразумом)

Неизвештавање Наручиоца о догађају

20.000 РСД

20.000 РСД за сваки дан кашњења

Неизвештавање Наручиоца о догађајима из области

20.000 РСД

220.000 РСД за сваки накнадно откривен случај

Непостајање прописаних лекарских и
санитарних прегледа запослених Извршиоца
и/или лица које је ангажовао

20.000 РСД

20.000 РСД за сваког запосленог и/или за свако
ангажовано лице понаособ

Непостојање пријаве здравственог осигурања
запослених код Извршиоца и/или лица које је
ангажовао

50.000 РСД

50.000 РСД за сваког запосленог и/или за свако
ангажовано лице понаособ

Рад запосленог са истеклим периодичним
лекарским прегледом (за запослене који раде на
радним местима са повећаним ризиком, који
улазе у зоне опасности)

20.000 РСД

20.000 РСД за сваког запосленог и/или за свако
ангажовано лице понаособ

Одсуство или некоришћење прописаних ЛЗО запослених код Извршиоца и/или лица које је ангажовао, за први откривени случај

20.000 РСД

20.000 РСД за сваког запосленог и/или за свако
ангажовано лице понаособ

Одсуство или некоришћење прописаних ЛЗО запослених код Извршиоца и/или лица које је ангажовао, за други поновљени случај

50.000 РСД

50.000 РСД за сваки откривени случај, запосленог
и/или за свако ангажовано лице понаособ

Одсуство или некоришћење прописаних ЛЗО запослених код Извршиоца и/или лица које је ангажовао, за трећи поновљени случај

100.000 РСД

100.000 РСД за сваки откривени случај, запосленог
и/или за свако ангажовано лице понаособ

Одсуство или некоришћење прописаних ЛЗО запослених код Извршиоца и/или лица које је ангажовао, за четврти поновљени случај

Moгуће је покренути поступак за отказ/раскид
уговора са Извршиоцем

Одсуство или некоришћење прописаних ЛЗО
запослених код Извршиоца и/или лица које је
ангажовао за високоризичне активности (топли
послови, рад на висини, рад у затвореном простору,
копање и ископавање, радови са опремом и
постројењима под напоном, радови у Ех зони)

200.000 РСД

200.000 РСД за сваки откривени случај, запосленог
и/или за свако ангажовано лице понаособ

Пушење или коришћење отвореног пламена на за то непредвиђеним местима, од стране запослених код Извршиоца и/или лица које је ангажовао

200.000 РСД

200.000 РСД за сваки откривени случај

Непостојање евиденције о законима и прописима дефинисаним обукама, квалификацијама, као и Уводним обукама за БЗР код Наручиоца, запослених код Извршиоца и/или лица које је ангажовао

20.000 РСД

20.000 РСД сваког запосленог и/или за свако ангажовано
лице понаособ

Непоседовање важећих стручних налаза, извештаја
о прегледима, исправа о усаглашености или
сертификата / дозвола за опрему, средства, оруђа
или алате које у радним процесима користе
запослени Извршиоца и/или лица које је ангажовао

50.000 РСД

50.000 РСД за сваки откривени случај

Непоштовање правила која се односе на зоне
опасности, систем дозвола за рад и законска /
интерна правила безбедности у саобраћају, од стране
запослених код Извршиоца и/или лица које је
ангажовао

200.000 РСД

200.000 РСД за сваки откривени случај

Непоштовање захтева дефинисаних интерним
стандардима, процедурама и упутствима
Наручиоца, од стране запослених код Извршиоца
и/или лица које је ангажовао

50.000 РСД

50.000 РСД за сваки откривени случај

Непоштовање прописа из области заштите од пожара
који се тичу изведби електричних уређаја, обавезе
опремљености возила хватачем варница и/или
уземљивачем, од стране запослених код Извршиоца
и/или лица које је ангажовао

100.000 РСД

100.000 РСД за сваки откривени случај

Непоштовање законa и прописа из области заштите
од пожара, од стране запослених код Извршиоца
и/или лица које је ангажовао

100.000 РСД

100.000 РСД за сваки откривени случај

Коришћење алкохола и/или других опојних средстава
(наркотика) запослених код Извршиоца и/или лица
које је ангажоваo

200.000 РСД

200.000 РСД за сваки откривени случај

 

Коришћење алкохола и/или других опојних средстава
(наркотика) код запослених Извршиоца и/или лица
које је ангажовао на улазно/излазним капијама

50.000 РСД

50.000 РСД за сваки откривени случај

Непоштовање законa и прописа из области
планирања и изградње, од стране запослених код
Извршиоца и/или лица које је ангажовао

50.000 РСД

50.000 РСД за сваки откривени случај

 

Непоштовање законa и прописа из области
управљања отпадом, од стране запослених код
Извршиоца и/или лица које је ангажовао

50.000 РСД

50.000 РСД за сваки откривени случај

Непоштовање законa и прописа из области
управљања амбалажом и амбалажним отпадом, од
стране запослених код Извршиоца и/или лица које је
ангажовао

50.000 РСД

50.000 РСД за сваки откривени случај

 

Непоштовање законa и прописа из области
заштите вода, од стране запослених код
Извршиоца и/или лица које је ангажовао

50.000 РСД

50.000 РСД за сваки откривени случај

Непоштовање законa и прописа из области заштите
земљишта, од стране запослених код Извршиоца
и/или лица које је ангажовао

50.000 РСД

50.000 РСД за сваки откривени случај

 

Непоштовање законa и прописа из области заштите
ваздуха, од стране запослених код Извршиоца и/или
лица које је ангажовао

50.000 РСД

50.000 РСД за сваки откривени случај

Непоштовање законa и прописа из области рада са
хемикалијама и опасним материјама, од стране
запослених код Извршиоца и/или лица које је
ангажовао

50.000 РСД

50.000 РСД за сваки откривени случај

 

Непоштовање законa и прописа из области очувања
зелених површина, од стране запослених код
Извршиоца и/или лица које је ангажовао

50.000 РСД

50.000 РСД за сваки откривени случај

Необавештавање Наручиоца о ангажовању додатних
трећих лица на пословима предвиђеним Уговором,
од стране Извршиоца и/или лица које је првобитно
ангажовао

100.000 РСД

100.000 РСД за сваки откривени случај

 

Неовлашћено коришћење и/или руковање опремом,
средствима, оруђима, алатима и инсталацијама свих
врста Наручиоца, од стране запослених код
Извршиоца и/или лица које је ангажовао

100.000 РСД

100.000 РСД за сваки откривени случај

Додиривање надземних и/или подземних
електричних водова опремом и/или средствима за
рад, изазвано непажњом или кршењем интерних
правила Наручиоца дефинисаних системом радних
дозвола, од стране запослених код Извршиоца и/или
лица које је ангажовао

100.000 РСД

100.000 РСД за сваки откривени случај