ЗАБРАЊЕНО је сервисирање или одржавање машина/опреме без изоловања/искључења/ обележавања свих извора опасне енергије.